Hướng dẫn tắt service không cần thiết trên Linux System

0
290

Khi cài đặt hệ điều hành Linux, có rất nhiều package và ứng dụng được cài đặt tự động mà người dùng không hề hay biết. Bài viết sẽ hướng dẫn  tắt service không cần thiết trên Linux System, giúp server hoạt động nhanh và hiệu quả hơn.

Khi xây dựng một máy chủ, chúng ta cần tự đặt vấn đề về việc chúng ta cần gì từ nó. Bạn cần Web Server, một FTP Server, một DNS Server hay một Database Server … ? Bài viết sẽ đề xuất một số ứng dụng và service khong cần thiết nhưng được cài mặc định cài từ động và chiếm tài nguyên hệ thống.

Để biết được những service nào đang chạy trên hệ thống ta dùng lệnh sau:

[securitydaily@vnist]# ps ax

Kết quả minh họa

 PID TTY   STAT  TIME COMMAND
2 ?    S   0:00 [kthreadd]
3 ?    S   0:00 \_ [migration/0]
4 ?    S   0:09 \_ [ksoftirqd/0]
5 ?    S   0:00 \_ [migration/0]
6 ?    S   0:24 \_ [watchdog/0]
7 ?    S   2:20 \_ [events/0]
8 ?    S   0:00 \_ [cgroup]
9 ?    S   0:00 \_ [khelper]
10 ?    S   0:00 \_ [netns]
11 ?    S   0:00 \_ [async/mgr]
12 ?    S   0:00 \_ [pm]
13 ?    S   0:16 \_ [sync_supers]
14 ?    S   0:15 \_ [bdi-default]
15 ?    S   0:00 \_ [kintegrityd/0]
16 ?    S   0:49 \_ [kblockd/0]
17 ?    S   0:00 \_ [kacpid]
18 ?    S   0:00 \_ [kacpi_notify]
19 ?    S   0:00 \_ [kacpi_hotplug]
20 ?    S   0:00 \_ [ata_aux]
21 ?    S   58:46 \_ [ata_sff/0]
22 ?    S   0:00 \_ [ksuspend_usbd]
23 ?    S   0:00 \_ [khubd]
24 ?    S   0:00 \_ [kseriod]
.....

Xem những cổng kết nối mà tiến trình chấp nhận thông qua lệnh :

[securitydaily@vnist]# netstat -lp

Kết quả minh họa:

Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address        Foreign Address       State    PID/Program name  
tcp    0   0 *:31138           *:*             LISTEN   1485/rpc.statd   
tcp    0   0 *:mysql           *:*             LISTEN   1882/mysqld     
tcp    0   0 *:sunrpc          *:*             LISTEN   1276/rpcbind    
tcp    0   0 *:ndmp           *:*             LISTEN   2375/perl      
tcp    0   0 *:webcache         *:*             LISTEN   2312/monitorix-http 
tcp    0   0 *:ftp            *:*             LISTEN   2174/vsftpd     
tcp    0   0 *:ssh            *:*             LISTEN   1623/sshd      
tcp    0   0 localhost:ipp        *:*             LISTEN   1511/cupsd     
tcp    0   0 localhost:smtp       *:*             LISTEN   2189/sendmail    
tcp    0   0 *:cbt            *:*             LISTEN   2243/java      
tcp    0   0 *:websm           *:*             LISTEN   2243/java      
tcp    0   0 *:nrpe           *:*             LISTEN   1631/xinetd     
tcp    0   0 *:xmltec-xmlmail      *:*             LISTEN   2243/java      
tcp    0   0 *:xmpp-client        *:*             LISTEN   2243/java      
tcp    0   0 *:hpvirtgrp         *:*             LISTEN   2243/java      
tcp    0   0 *:5229           *:*             LISTEN   2243/java      
tcp    0   0 *:sunrpc          *:*             LISTEN   1276/rpcbind    
tcp    0   0 *:http           *:*             LISTEN   6439/httpd     
tcp    0   0 *:oracleas-https      *:*             LISTEN   2243/java     
....

Ở màn hình kết quả trên, ta sẽ nhận thấy một vài ứng dụng khồn cần thiết bao gồm:

 1. smbd và nmbd
  smbd và mnbd là tiến trình của Samba Process, dùng để chia sẻ file giữa các nền tảng khác nhau như Windows và Linux bằng cách sử dụng giao thức SMB/CIFS.
 2. Telnet
  TELNET (viết tắt của TErminaL NETwork)  một giao thức mạng (network protocol) được dùng trên các kết nối với Internet hoặc các kết nối tại mạng máy tính cục bộ LAN.
 3. rlogin
  Đăng nhập từ xa vào một host khác trong mạng
 4. rexec
  Remote Process Execution hay còn lại là rexec cho phép bạn thực thi shell command trên một máy tính từ xa.
 5. FTP
  FTP là chữ viết tắt của File Transfer Protocol (Giao thức chuyển nhượng tập tin), đây  một giao thức giúp bạn dễ dàng trao đổi các dữ liệu giữa máy tính của bạn với host và ngược lại.
 6. automount
  Tự động mount file hệ thống
 7. named
  NameServer (DNS)
 8. Lpd
  Tiền trình máy in
 9. Inetd
  Tiến trình cung cấp dịch vụ Internet cho máy chủ. Nếu đang sử dụng những ứng dụng độc lập như SSH cùng MySql, Apache,.. thì không cần thiết sử dụng inetd
 10. portmap
  Portmap là một  Open Network Computing Remote Procedure Call (ONC RPC) có hai tiến trình rpc.portmap và rpcbind.

Cách vô hiệu hóa service trên Linux

Trong các bản phân phối Red Hat như Fedora và CentOS, sử dụng script ‘chkconfig’ để bật và tắt services trên Linux.

Ví dụ để tắt Apache Web Server không cho khởi động cùng hệ thống

[securitydaily@vnist]# chkconfig httpd off
[securitydaily@vnist]# chkconfig httpd --del

Trong các bản phân phối Debian như Ubuntu, Linux, Mint …, sử dụng script update-rc.d

[securitydaily@vnist]# update-rc.d -f apache2 remove

Sau khi thay thực hiện thay đổi, ở lần tiếp theo hệ thống khởi động sẽ không còn những tiến trình không cần thiết, giúp tiết kiệm tài nguyên cũng như giúp máy chủ hoạt động nhanh, an toàn và bảo mật hơn.

Nguồn: Sercurydaily.net , tecmint.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here