SOCIAL-ENGINEER TOOLKIT (SET)

0
413
Đàn piano điện casio Px 160

SET TUTORIAL

Vào đây để xem tài liệu hướng dẫn sử dụng SET.

TÍNH NĂNG

Social-Engineer Toolkit là một framwork thử nghiệm thâm nhập mã nguồn mở được thiết kế cho kỹ thuật xã hội(social engineering). SET có một số các vector tấn công tùy chỉnh cho phép bạn thực hiện một cuộc tấn công đáng tin cậy một cách nhanh chóng. SET là một sản phẩm của TrustedSec, LLC – một công ty tư vấn bảo mật thông tin nằm ở Cleveland, Ohio.

BUGS VÀ NHỮNG CẢI TIẾN

Xem báo cáo bug và những cải tiến tại đây.

HỖ TRỢ

  • Linux
  • Mac OS X

CÀI ĐẶT

Ubuntu/Debian System

$ apt-get --force-yes -y install git apache2 python-requests libapache2-mod-php \
  python-pymssql build-essential python-pexpect python-pefile python-crypto python-openssl

Arch System

$ pacman -S --noconfirm --needed git python2 python2-beautifulsoup3 python2-pexpect python2-crypto
$ wget https://github.com/erocarrera/pefile/archive/master.zip && unzip master.zip
$ chmod a+x pefile-master/setup.py && rm -rf pefile-master*

Fedora System

$ dnf -y install git python-pexpect python-pefile python-crypto pyOpenSSL

CentOS System

$ yum update -y && yum install python-pexpect python-crypto python-openssl python-pefile

Mac OS X dependent

$ pip install pexpect pycrypto pyopenssl pefile

CÀI ĐẶT SET

$ git clone https://github.com/trustedsec/social-engineer-toolkit/ set/
$ cd set
$ python setup.py install

Social-Engineer Toolkit (SET)

 , vnhackernews

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here